piatok 28. februára 2014

Navštívili sme MAS pod Vihorlatom

 

Valné zhromaždenie MAS Pod Vihorlatom  

tlačová správa

21.02.2014

Dňa 21. februára 2014 sa v obradnej sieni sninského kaštieľa uskutočnilo Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny Pod Vihorlatom. Zástupcovia tohto verejno-súkromného partnerstva samospráv, podnikateľských subjektov a neziskových subjektov, ktoré pôsobí v oblasti rozvoja regiónu v podhorí Vihorlatských vrchov sa už po tretí krát stretli, s cieľom zhodnotiť  uplynulé obdobie MAS Pod Vihorlatom a uzniesť sa na spoločnom strategickom postupe do ďalšieho obdobia. Pozvanie na Valné zhromaždenie z radov hostí prijal aj prednosta Okresného úradu v Snine Ing. Michal Vohár,  za Prešovský samosprávny kraj sa zúčastnila PHDr. Monika Štoffová, poverená vedením Odboru regionálneho rozvoja na VÚC PO, ďalej regionálna zástupkyňa Národnej siete rozvoja vidieka pre prešovský kraj Ing. Marta Martausová, zástupcovia 3 miestnych akčných skupín z Prešovského kraja Ing. Andrea Hradiská, PhD. (MAS LEV), Mgr. Natália Maťašová (MAS Šafrán) a Mgr. Katarína Krullová (MAS OZ Partnerstvo pre rozvoj regiónu SPIŠ) a zástupca novovytvoreného verejno-súkromného partnerstva z vranovského okresu RNDr. Pavol Kaňuch (MAS Slanské vrchy – Topľa).  Okrem riadnych členov MAS sa tohto Valného zhromaždenia zúčastnili aj hostia z radov občanov.
Účastníkov valného zhromaždenia MAS PV 2014 privítal ako hostiteľ primátor mesta Snina Ing. Štefan Miľovčík. Po jeho privítaní sa prítomným prihovoril predseda Predstavenstva MAS PV Ing. arch. Jozef Bajus. Vo svojom vystúpení zaujal veľmi kritické stanovisko k postoju všetkých doterajších vládnych garnitúr k Programu rozvoja vidieka, k princípu LEADER a MAS-kám. Na tomto úseku je Slovensko najhoršia krajina z celej EÚ. Pritom je to jedinečný nástroj na zmierňovanie regionálnych rozdielov.  Program Valného zhromaždenia viedol manažér MAS Pod Vihorlatom JUDr. Rastislav Zaremba. Odprezentoval výsledky pôsobenia miestnej akčnej skupiny všetkým prítomným členom a záujemcom o členstvo, prehľad prípravy a realizácie projektu Cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013 „Ukážme nové zákutia susedom“, ktorého cieľom bolo zmapovať možnosti pešej turistiky vo Vihorlatských vrchoch, umiestniť informačné tabule vo všetkých obciach MAS a a podieľať sa tak na zvyšovaní informovanosti v oblasti možností nášho regiónu v oblasti turistiky a cestovného ruchu. Po zhodnotení aktivít združenia za rok 2013 pokračovalo stretnutie prezentáciou Ing. Martausovej, ktorá prítomným ozrejmila súčasnú situáciu na poli prípravy nového Programu rozvoja vidieka pre nové programové obdobie 2014 – 2020. Prezentácie manažérov miestnych akčných skupín LEV, Šafrán a OZ pre rozvoj regiónu SPIŠ priblížili účastníkom zasadnutia aktivity miestnych akčných skupín s prideleným štatútom a ich podporné slová venované zástupcom MAS Pod Vihorlatom mohli prítomných členov utvrdiť v tom, že naše úsilie má zmysel. Po diskusii zameranej na prípravu Integrovaných stratégií územia MAS sa predseda prítomným poďakoval za ich účasť a pokračovalo sa neformálnymi diskusiami počas záverečného rautu.
MAS Pod Vihorlatom vznikla ako iniciatíva 5 neziskových organizácií, pôsobiacich v podhorí Vihorlatských vrchov v roku 2010 (OZ MY pod Sninským kameňom Zemplínske Hámre, OZ STEP – Spoločenstvo pre oblastný rozvoj Zemplínske Hámre, DO Fénix Snina, A.J.C. Snina a RAJD Pod Vihorlatom, Kamienka). Postupne sa pridali zástupcovia obcí, podnikateľských subjektov a neziskových subjektov z povodia riek Cirocha a Ptava. Dôležitým jednotiacim prvkom MAS je však okrem podhoria Vihorlatu a povodia riek najmä historický odkaz existencie Sotáckeho etnika, ktoré na našom území pôsobilo.
Miestna akčná skupina je verejno-súkromné partnerstvo, združenie obcí, komerčných subjektov a neziskových organizácií, ktoré v súlade so spoločnou dohodnutou stratégiou rozvoja územia pôsobí a pracuje na princípoch modernej metodiky LEADER/CLLD, ktorá je najefektívnejším prístupom rozvoja vidieka v súčasnosti. Medzi jeho základné znaky patrí princíp zdola-nahor (o potrebách regiónu rozhodujú jeho obyvatelia, ktorí najlepšie poznajú jeho problémy a situáciu), princíp spolupráce všetkých 3 zložiek partnerstva, vytváranie sietí či spoločná propagácia regionálneho produktu a iné. Princíp LEADER/CLLD je Európskou komisiou uznaná iniciatíva, ktorá sa v oblasti rozvoja vidieka úspešne uplatňuje v krajinách EÚ už od roku 1991.
V súčasnosti pôsobí na území Slovenskej republiky 29 miestnych akčných skupín, ktoré sú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uznané, získali štatút MAS a sú priamo financované z Európskych štrukturálnych fondov, prostredníctvom programu rozvoja vidieka SR. Okrem týchto MASiek pôsobí v SR cca. 90 ďalších  verejno-súkromných partnerstiev - VSP toho istého typu, ktoré sa rovnako ako MAS Pod Vihorlatom pripravujú na získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny (Local action group – LAG). V prípade, že bude v tejto snahe úspešná, pripojí sa k cca 2 500 LAG v Európe, ktorých činnosť je financovaná priamo a prostriedky sa budú rozdeľovať v regióne na základe požiadaviek z regiónu.

                                                                                                                                     JUDr. Rastislav Zaremba

                                                                                                                                     manažér MAS