streda 3. decembra 2014

Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu...

Centrum prvého kontaktu v Levoči už niekoľko mesiacov realizuje informačno-vzdelávací projekt s názvom "Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu" podporeného prostredníctvom integrovanej stratégie miestnej akčnej skupiny LEV, ktorého cieľom je prizvať cieľovú skupinu k diskusiám o podstate a problémoch vidieckeho turizmu, propagácii a prezentácii územia, uplatňovaní marketingových nástrojov v území s dôrazom na využitie prírodného, kultúrneho, historického, ľudského a iného potenciálu územia. Výstupy by mali napomôcť novej stratégií územia, s ktorou sa plánuje MAS LEV uchádzať o finančné prostriedky na jej realizáciu v novom programovacom období rokov 2014- 2020...Mesiac december a január patria v rámci tohto projektu putovným aktivitám po území. Informačné putovanie sme začali v malej obci Oľšavica, kde sme miestnych inšpirovali k úvahám ako ďalej v v otázkach cestovného ruchu, ale i podpory samozamestnanosti, a to  v spolupráci so širším územím. Odprezentovali sme výstupy z predchádzajúcich seminárov, naznačili problémy, s ktorými sa stretávame, uviedli príklady dobrej praxe, naznačili kade vedie cesta... Putovné aktivity a verejné diskusie i za účasti starostu a poslancov veríme, že povedú k riešeniu aktuálnych problémov v otázke vidieckeho cestovného ruchu, o čom budeme informovať. Dôležitým nástrojom pre informovanosť je novozriadený FB profil pod názvom Kancelária CPK Levoča.
Andrea Hradiská, riaditeľka CPK Levoča ako garant projektu  

                                           Photo: CPK Levoča, 2014

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára