pondelok 30. septembra 2013

Monthly statistic (1. 9. 2013 - 30. 9. 2013)

© Google 2013
Slovakia                      428
USA                              84
Russia                           66
Germany                       17
Serbia                            13
Ukraine                           7
France                             6
Czech Republic               5
Sweden                            3
Canada                             2

štvrtok 19. septembra 2013

Kráľovské územie LEVa - 14. číslo na webe MAS LEV


Verím, že ste už počuli vedecké vyjadrenie, že i mávnutie motýlích krídel môže spôsobiť hurikán. A keď sa takýchto motýľov spojí naraz a viac, prípadne niekoľko za sebou, potom je hotové „tornádo“ na svete. Takéto turbulencie zažíva aj kancelária MAS LEV.  Motýlie krídla byrokracie a administrácie mávajú čoraz intenzívnejšie pred končiacim sa programovacím obdobím. A keďže všetko so všetkým súvisí, každé rozhodnutie na národnej úrovni sa premieta na úroveň lokálnu. Opačne to akosi nejde, napriek základnému princípu prístupu Leader „zdola nahor“ J.
V kancelárii MAS LEV finišujeme s rozalokovaním posledných zdrojov, ktoré akosi nie a nie „dorozdávať“ konečným prijímateľom. Nie preto, že by neboli témy projektov, alebo záujemcovia o tieto zdroje... dôvodom je byrokracia. Spomínam si na vyjadrenia štátnikov, že procesy administrácie pri fondoch EÚ budú jednoduchšie. Oni sú však čoraz viac spletitejšie. Vyhlasujeme, prehlasujeme, čestne sa zaväzujeme, čestne vyjadrujeme nezaujatosť, že nemáme žiadne väzby s dodávateľmi prác a služieb... Česť daná čestným prehlásením však nemá oporu v systémoch, preto svoju čestnosť ešte musíme zdokladovať vyjadreniami organizácií, pod ktorých agendu častokrát ani nespadáme. Pretože si ako ľudia neveríme... pretože česť sa zrejme vytratila alebo je považovaná za niečo historické. A tak iné inštitúcie musia o Vás deklarovať, že ste ako žiadateľ „zdatný“, životaschopný, že nie ste v likvidácii, a najmä nikomu nie ste nič (to jest ani jedno euro) dlžný a tak. Elektronický systém zavádzaný na tento účel zjavne nestačí. V tomto systematickom kolose následne odôvodňujeme, vysvetľujeme, argumentujeme žiadame o zmeny,  žiadame o výnimky (v danom prípade bezúspešne J).
 
Prístup Leader je definovaný ako špecifický nástroj a model fungovania verejno-súkromného partnerstva. Pôvodná iniciatíva, ktorá podporuje lokálnu demokraciu i lokálnu ekonomiku si úspešne prerazila cestu do programu Leader, aby narazila iniciatívna a celkom ostrá kosa na kameň. A napriek tomu, že chceme a i preberáme zodpovednosť do svojich rúk, sú nám práve programovo zväzované. Chceli by sme v zmysle princípov Leadra podporovať ekonomiku prostredia, v ktorom žijeme. Tie subjekty, tých živnostníkov, tých dodávateľov, ktorí by sa spoločne s nami mali podieľať na tvorbe hodnôt a posúvať naše územie dopredu. Hovorím chceli by sme a mali by sa, pretože legislatíva, najmä zákon o verejnom obstarávaní v jeho neustálych aktualizáciách, ale i mnohé ďalšie pravidlá, či usmernenia rovnako v neustálych aktualizáciách tomu v skutočnosti zamedzujú. Zákony sú však zákony, pravidlá sú pravidlá a mali by sa dodržiavať - všetkými. Tak na národnej, ako i regionálnej, či lokálnej úrovni.
 
Už dlhšiu dobu sa zamýšľam, koľkými očami i rukami prejde jedna žiadosť o nenávratné finančné prostriedky, koľko úsilia na každom úseku kontroly je tomu venované, koľko ľudí je do tohto procesu vtiahnutých... A napriek tomu sa na Slovensku deje to, že po zrealizovaní projektu, ho pre nejaké porušenie, či ľudskú chybu nie je možné preplatiť. Finančné prostriedky ťažko získané v konkurencii o dané zdroje, ale aj finančné výdavky spojené s úsilím získať takéto zdroje sa napokon prepadajú naprieč celým systémom.
V rámci pomenovaného potom človek uvažuje, či môžeme neustále deklarovanú a požadovanú efektívnosť vynakladania zdrojov vytvorených z našich daní a daní európskych poplatníkov považovať ešte stále za efektívnu.  Pred časom som si so záujmom prečítala článok v TRENDe (34/2013), kde nominovaný TOP manažér Ondrej Smolár v článku „Mám rád ľudí, ktorí sa nevzdávajú“ vyjadril názor:Možno som radikálny, ale zdá sa mi, že nie sme zrelí na efektívne použitie týchto peňazí a bolo by lepšie, keby sme ich nemali. Možno by Slovensko napredovalo rýchlejšie, viac by sme sa sústredili na vlastné sily a ich efektívne využitie“.  
Čiastočne s týmto názorom súhlasím, a dovolím si povedať, že nastavený systém podpory brzdí rozvoj ekonomiky, najmä lokálnej a tiež kriví podnikateľské prostredie práve preto, že tieto zdroje nevieme efektívne využívať. Tá neefektívnosť je daná z môjho pohľadu nielen, ale aj nastaveným nepružným a príliš byrokratickým systémom, kde v zmysle hospodárnosti „chránime“ každý cent, pričom nám milióny (možno i miliardy) EUR unikajú. Predovšetkým vo verejnom sektore nevieme priamo vypočítať efektívnosť využitia vynaložených verejných zdrojov  na zrealizovaný projekt, preto úvahy o efektívnosti stoja a padajú na subjektívnom názore zainteresovaných. 
Práve prístup Leader, ktorý rozvoju zaostalého vidieka napomáha prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva riešiť problémy komunity, je dobrou cestou efektívnejšieho využívania zdrojov. To by však muselo ísť skutočne o prístup Leader, nie o jeho deformovanú verziu. To by skutočne musela byť  vôľa ľudí tieto princípy aplikovať do praxe, tak ako sa o to snažíme v MAS LEV. Teda aspoň do tej miery, do ktorej nám to národná úroveň dovoľuje. Ak by boli správne pochopené princípy prístupu Leader, ak by aj na národnej úrovni vnímali komunitne vedený miestny rozvoj  tak, ako to zaviedla iniciatíva, ak by česť a charakter na všetkých stranách vytvorili dôverné prostredie, kde je možné vytvárať hodnoty bez obáv, potom by bolo možné aplikovať Leader bez zbytočných regulí a obmedzení.  
Som zrejme príliš veľký idealista, keď si myslím, že systémy a tento byrokratický kolos je možné jednoducho zjednodušiť, že i zákony a pravidlá, ktoré je potrebné rešpektovať robia len a len ľudia. Ale sila a múdrosť tkvie v tom, že som si vedomá, že sa ešte nenachádzame v správnom čase a možno ani na správnom mieste. Viem však, že systémy sa tvoria, no i padajú, aby sa mohli vytvoriť o čosi lepšie. Často sa teda točíme v kruhu s nádejou, že nový deň prinesie lepší zajtrajšok. Skúsme ten kruh trošku natrhnúť J, aby sme z neho aspoň na chvíľu mohli uvidieť motýľa, ktorý si len tak sedí na kvete a práve v danom okamihu nemáva krídlami. Čo keby sme už tento deň vnímali ako náš zajtrajšok? V obyčajnej jednoduchosti je totiž krása i prehľadnosť. Ing. Andrea Hradiská PhD.

streda 18. septembra 2013

750 rokov v Spišskom Štvrtku
Photo: z databázy obce
 
SOBOTA
Slávnostná odborná konferencia: 
-        Spišský Štvrtok v predhistorickom období — PhDr. Marian Soják.
-        Dejiny obce v stredoveku a ranom novoveku —PhDr. František Žifčák.
-        Spišský Štvrtok v 19. a v 20. storočí — Mgr. Miroslav Števík.
-        Zápoľský a Spiš— Doc. PhDr. Ivan Chalupecký.
-        Umelecká hodnota kaplnky Zápoľských — PhDr. Mária Novotná.
-        Minoriti v Spišskom Štvrtku—Mgr. Witold Adamczyk.
Kultúrny program „MOJA RODNÁ“
-        detská FS Nezábudka, DSS Spišský Štvrtok, dychová hudba a FS Sieprawianie zo Siepraw, FS Štvrtočan, FS Čačina, Spišská Nová Ves
Slávnostné odovzdávanie ocenení obce
-        2 x čestné občianstvo – Adam Baran, Tadeusz Pitala
-        19 x cena obce – okrem iných si cenu obce prevzali aj rodáci - spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka či generálmajor Jozef Dunčko
-        9 x cena starostu
 
NEDEĽA
Slávnostná svätá omša
-        Celebrovali rodáci Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup a farár Štefan Magut
Vystúpenie skupiny Drišľak
 
Sprievodné aktivity
 Výstava „MOJA RODNÁ“ - dobová fotografia, dobová izba a z tvorivosti obyvateľov obce
-        V rámci výstavy sa podarilo zozbierať okolo 300 dobových fotografií o tom akí boli ľudia v minulosti, ako žili, hospodárili, zabávali sa, ako vyzerala obec v minulosti. Pripomenuli sme ľuďom, ako vyzerala stará izba či kuchyňa a akých zručných a šikovných obyvateľov obec má. Výstava bola veľmi úspešná, pre veľký záujem bola sprístupnená ešte tri dni po oslavách obce.
 
Výtvarná súťaž: „Spišský Štvrtok očami detí“
Fotografická súťaž: „Spišský Štvrtok mojimi očami“
 
(informácia z programu obce Spišský Štvrtok)

Dúbrava - výstup na Rajtopíky


Koniec leta v obci Dúbrava bol zavŕšený už tradičnou akciou obce, konkrétne 31.augusta - 1. septembra. Išlo o  19. ročník turistického pochodu "Dúbrava - Rajtopiky" a 11. ročník súťaže vo varení pirohov "Dúbravské pirohy".

V sobotu sa na turistickom výstupe sa zúčastnilo cca 180 oficiálne zaregistrovaných účastníkov. Najmladším účastníkom výstupu na Rajtopiky bol Čumitta D. ( január 2008 ), najstarším Bӧttcher R. ( január 1943 ). Dúbravsky piroh sa v tomto roku mohol potešiť až 600 účastníkmi odhadom. 
Súťažilo 5 družstiev na 2 fázy. Plnky malo každé družstvo vlastné. Naše dúbravske družstvo, „Dúbravské pirohaľky“, malo  tvarohovú, sušienkovo-jablkovú a zemiakovo-bryndzovú. Pre zlé počasie sa súťaž nemohla riadiť klasickými pravidlami, preto sa porota rozhodla, že sa všetky súťažné družstva umiestnili na prvom  mieste - fér play J. A i preto z tohto ročníka chýbajú fotografie tohto chutného jedla.

 
Pohľad zhora
Nad Rajtopikami môžete i lietať
 
 Prístrešok podporený v roku 2012 OZ MAS LEV v rámci projektu spolupráce s MAS Rýmařovsko pod názvom "Kde bolo, tam bolo..." Už len dopĺňame, že i po roku stále je :-)
 


 

Z bohatej tomboly tú hlavnú cenu odniesol terajší prváčik ZŠ v Dúbrave J Lukáš Kubovčík. Blahoželáme!
 

 
 
Photo z databázy obce Dúbrava

utorok 17. septembra 2013

Smrekovica 2013

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znak kríža patrí k najznámejším symbolom v dejinách ľudstva. Už roky sa týči aj nad obcami pod Braniskom. Ľudia si tam prinášajú svoje prosby a poďakovania. Je to miesto kde sa dotýka zem oblohy. Celá púť bude charakterizovaná duchom modlitby, obety a lásky. Ide  už o X. púť ku krížu na Smrekovicu. Pútnici sa celou cestou striedajú pri nosení kríža.  Putovanie, zväčša smerujúce do kopca, keďže Smrekovica sa týči do výšky 1 200 m, vytvorí popri debate o prírodných krásach, tajných zákutiach kopcov (neprebádaných jaskyniach) a zážitkoch opisujúcich život v dedinkách pod vrchom aj priestor na zastavenie sa nad vlastným životom, pocitmi, otázkami nedoriešenýchúloh. Okolie bohaté aj na mnohé lesné plody (čo len predpokladám na základe hustých kobercov kríkov brusníc a čučoriedok) a rozmanitú faunu a flóru priláka každoročne množstvo turistov a milovníkov prírody. Na vrchu sa modlí svätý ruženec, po ktorom nasleduje slávnostná sv. omša. Pútnici postupne ako dorazia „do cieľa“ pripájajú sa k modlitbám za rodiny, za národ, ľudí pracujúcich v týchto lesoch.nedeľa 8. septembra 2013

Weekly statistics (1.9.2013 11:00 – 8.9.2013 10:00)


©2013 Google
 

 

 
Slovakia    91
USA          42
Russia        11
Serbia          9
Germany     7
France         3
Ukraine       2
Canada        1
Iceland        1

utorok 3. septembra 2013

Curriculum Vitae - alias moje telegrafické SOM, KTO SOM


P.: predseda; F.: OZ MAS LEV, o.z.; OA.: Centrum prvého kontaktu Levoča - riaditeľka, Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín (NSS MAS), predsedkyňa (apríl 2011 - máj 2013); AF.: 054 01 Levoča, Námestie Majstra Pavla 28; SA.: 054 01 Levoča, Dlhé Stráže 36; N.: Levoča, 24.09.1972; MM.: Rastislav; D.: Dávid (1996), Alexandra (2008); R.: Anton a Libuša; V.: 1993-97 UMB Banská Bystricam ekonomika a riadenie podniku, Bc., 2003-04 TU Košice, zameranie financie, bankovníctvo, investovanie, Ing., 2007-11 TU Košice, externé doktorandské štúdium, odbor: Financie, bankovníctvo, investovanie PhD., téma: Financovanie rozvoja vidieka prístupom LEADER; K.: 1990- Spišstav a.s. SNV, referentka projektového útvaru, 1992-2002 Dievčenská odborná škola Levoča, SOU poľnohospodárske Levoča, učiteľka odborných ekonomických predmetov, od 2003 CPK Levoča, riaditeľka inštitúcie, kt. sa zaoberá tvorbou, implementáciou a koordináciou projektov, vypracovávaním finančných plánov a analýz, podnikateľskými zámermi a plánmi, plánmi hospodárskeho a sociálneho rozvoja (prístup Leader) a odborným poradenstvom pre MSP, 2003 OZ LITUR Levoča, regionálny rozvojový manažér, významné projekty: 2004-05 CPK Levoča pre VIPA Východ, regionálny externý expert v území MR Levočské vrchy Západ, 2005-06 koordinácia a implementácia projektu podporeného z ESF: „Žena, matka na ceste k úspechu“, 2007-08 koordinácia a implementácia projektu: „ Strecha regionálneho rozvoja obcí levočského okresu“, koordinácia a metodika projektu „Podpora vidieckych oblastí pri tvorbe stratégii na prípravu území v PSK k realizácii programu Leader“, od 2009 získanie Štatútu MAS a koordinácia programu Leader v území MAS LEV z Programu rozvoja vidieka, os 4 - Prístup Leader. Realizácia integrovanej stratégie Levočský región - Perla Spiša.... A sen sa stane skutočnosťou!, a mnoho ďalších; ZZ.: predsedkyňa OZ MAS LEV o.z. kt. je pracovnou a iniciatívnou skupinou ustanovenou k vytvoreniu pilotnej integrovanej stratégie zameranej na využívanie endogénnych zdrojov územia pre všestranný rozvoj a k implementácii tejto stratégie do života regiónu, MAS LEV združuje verejnú správu, podnikateľov, neziskové organizácie, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, aktívnych obyvateľov a ostatných dôležitých aktérov na miestnej úrovni kt. usilujú o rôzne spoločné ciele, za prioritné si MAS LEV stanovila prispieť k rozvoju ľudských zdrojov, zvyšovaním vzdelanostnej úrovne, zaviesť účinné nástroje marketingu v území, podporiť tradičné remeslá a multifunkčné poľnohospodárstvo, vidiecky cestovný ruch, rozšírením a skvalitnením služieb, vytvárať ďalšie perspektívy pre partnerstvo, spoluprácu, sieťovanie a pomôcť obciam zatraktívniť vidiecke prostredie; PC.: publikuje z oblasti financovania, uchovania, obnovy a rozvoja vidieka, ako aj o trvalo udržateľných princípoch pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, aktívne vystupuje na konferenciách, seminároch doma i v zahraničí; RV.: strojopis (450 úderov/m.) 3. Miesto na celoslovenských pretekoch na majstrovstvách v písaní na stroji, 2. Miesto na celoštátnych pretekoch, 4. Miesto na celosvetových pretekoch, 2. miesto v súťaži o „Ľuďoch s ľuďmi“ cena za podporu miestnej demokracie, 2007 nominovaná na vidiecku ženu roka - Leaderka (VOKA), 2010 nominovaná na ženu roka mesto Levoča a 2011 nominovaná na výnimočnú ženu roka v PSK; H.: práca, ktorá je jej životným poslaním; JZ.: anglicky a rusky; E: hradiska@maslev.sk; Web: www.maslev.sk, www.maslevoca.blogspot.sk; ■                   Uverejnený v: Who is Who v Slovenskej republike ku dňu: 01.08.2013

HOLOKAUST - Odkaz nám všetkým

Dňa 18.08.2013 sa v obci Olšavica uskutočnila slávnosť na počesť odhalenia pamätnej tabule k vojnovým udalostiam v súvislosti so záchranou židov, prenasledovaných vtedajším režimom. Súčasťou odhalenia tabule bola prezentácia zriedenej výstavy v zasadacej miestnosti OcÚ Olšavica na tému „HOLOKAUST.“

Výstavu inštalovalo krajské múzeum v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckym biskupstvom v Prešove. Na podujatí sa zúčastnili priamo osobnosti zachránených židov a občania, ktorí poskytli zachráneným prístrešie. K dôležitosti a dôstojnosti podujatia prispeli svojou prítomnosťou pomocný biskup GKBÚ v Prešove Milan Lach, prof. Peter Borza, riaditeľ múzea židovskej kultúry v Bratislave prof. Pavol Mešťan, riaditeľka múzea v Levoči PhDr. Mária Novotná, kurátorka výstavy Krajského múzea v Prešove Anna Nagyová a ďalší predstavitelia cirkvi a obce. Po slávnostnom odhalení tabule starostom obce Mikulášom Demočkom bola prednášková časť, kde vystúpili pamätníci týchto udalosti. Z príbehov zaujal najmä príspevok v.d.o. Jozefa Mošleja - synovca nebohého Michala Mošleja oceneného Izraelským vyznamenaním „Spravodlivý medzi národmi.“ Príbehy priamych účastníkov – zachránených židov, ktorí pre pokročilý vek sa nemohli zúčastniť slávnosti boli prezentované prostredníctvom ich výpovedí formou videozáznamov.

Prínosom a umeleckým vkladom celej slávnosti bolo moderovanie a vstupy pásma piesní, poézie a pod. Dr. Jozefom Lapšanským. Celú slávnosť spestrili dve hudobné skupiny „Klezmer Band“ z Košíc a domáca FS Jalinka. Spracoval: Mikuláš Demočko, starosta obce Oľšavica.
 
V rozhovore s pomocným biskupom
Domáci folkloristi - JALINKA
 židovská skupina „Klezmer Band“ z Košíc

 

 
             Odhalenie pamätnej tabule
                                     


 Potomkovia židov
 
 
 ženy obce Oľšavica vo svojom tradičnom odeve
 
 Z výstavy
odkaz riaditeľa Múzea židovskej kultúry Bratislava 
 
 


 Photo: z galérie obce Oľšavica