pondelok 24. marca 2014

Začína sa písať história MAS TOPOĽA

Predstavujeme Vám Miestnu akčnú skupinu TOPOĽA, občianske združenie so sídlom v Giraltovciach využívajúcu  prístup  LEADER s cieľom pozdvihnúť ekonomický sociálny a ekologický  rast mikroregionu Topoľa.
Miestna akčná skupina TOPOĽA, občianske združenie je pracovná a iniciatívna skupina vytvárajúca podmienky k vypracovaniu spájajúcej a zjednocujúcej integrovanej stratégie rozvoja mikroregiónu Topoľa. Jej cieľom je využiť všetky vnútorné zdroje územia pre všestranný rozvoj  a realizovať túto stratégiu do života mikroregiónu.
Zástupcovia samospráv 18 obcí, podnikateľov a neziskového sektora z mikroregiónu Topoľa a časti Radomsko – Makovického mikroregiónu sa 16. augusta minulého roku prvýkrát stretli, aby vytvorili verejno-súkromné partnerstvo. Na  stretnutí vznikla prípravná skupina, ktorej úlohou bolo vypracovať stanovy združenia, navrhnúť logo združenia a pripraviť program stretnutia na 19. 9. 2013.  Na toto stretnutie prípravný výbor pozval všetkých občanov, podnikateľov, zástupcov samospráv i neziskového sektoru, ktorí sa chcú aktívne podieľať na rozvoji svojich obcí v uvedených  mikroregiónoch.
Po prerokovaní návrhu  stanov združenia  traja zástupcovia prípravného výboru predložili na Ministerstvo vnútra SR, žiadosť o registráciu stanov. Prípravný výbor dňa 4.12.2013 na svojom pracovnom stretnutí vypracoval program ustanovujúceho Valného zhromaždenia MAS TOPOĽA, o. z., ktoré sa uskutočnilo 27.02.2014.
Na základe záväzných  prihlášok a uznesení obecných zastupiteľstiev bolo na Ustanovujúce valné zhromaždenie pozvaných 51 žiadateľov o členstvo v  MAS TOPOĽA, o. z.Za verejný sektor 18 žiadateľov, za podnikateľský sektor 18 žiadateľov, za neziskový sektor a aktívnych občanov a záujmových organizácii15 žiadateľov.Za pozvaných hostí vystúpila na valnom zhromaždení  Ing. Andrea Hradiská PhD. za OZ MAS LEV, o. z., Levoča, Mgr. Natália Maťašová za MAS ŠAFRAN, o. z., Šarišská Trstená, Miron Mikita za Regionálnu rozvojovú agentúru Svidník.
Spracoval: Ing. Ľubomír  Filo, člen MAS Topoľa
Upravila: Ing. Andrea Hradiská PhD., predseda OZ MAS LEV, o. z.


Róbert Bezák ... NE/ZABÚDAME - 29. Levočské fórum


Na tejto adrese si môžete pozrieť plný záznam z besedy:
http://www.levocskeforum.sk/media.html