štvrtok 21. januára 2016

Naši partneri z ČR a ich splnenie štandardov MAS


"MAS v ČR musia splniť požadované štandardy, vďaka ktorým preukážu, že sú schopní podieľať sa na implementácii programov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov...." 

Toľko parafrázovanie definície štandardov u našich susedov.


Pre nás česť, že sme v uplynulom období zrealizovali s oboma partnermi tri nadnárodné projekty spolupráce. Viac na www.maslev.sk v rubrike "Projekty spolupráce"
http://www.maslev.eu/index.php/sk/#

Propagácia MAS LEV na Slovakiatour 2016

28. 1. 2016 sa v bratislavskej Inchebe koná 22. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, kde naše územie budú propagovať zástupcovia mesta Levoča  hodnotnými publikáciami, ktoré nájdete i v elektronickej podobe na www.maslev.eu 

.

utorok 19. januára 2016

Projektový zámer doručený ministerstvu


Nesmierne náročný záver roka 2015 prežívala Miestna akčná skupina LEV pri príprave stratégie do nového programovacieho obdobia. Napriek všetkým peripetiám sa podarilo dňa 14.12.2015 (v zmysle pokynov ministerstva) osobne doručiť valným zhromaždením schválenú a dôkladne zbalenú stratégiu na miesto určenia. Traja členovia na čele s predsedníčkou MAS LEV Ing. Hradiskou, PhD. putovali od skorého rána do Bratislavy, aby včas odovzdali potrebné dokumenty na podateľňu Ministerstva pôdohospodárstva.  Napriek tomu, že úsilie niekoľkých jednotlivcov, ktorí sa nakoniec podieľali na vytvorení záverečnej podoby stratégie, by sa miestami dalo nazvať nadľudské, predsa len administratívnou kontrolou ministerstvo zadefinovalo niekoľko požiadaviek na doplnenie dokumentácie. A tak dňom 29. 12. 2015 tentokrát poštou boli doručené vyžiadané a upresnené podklady k ďalšej kontrole. V tejto chvíli, rovnako ako ďalšie verejno-súkromné partnerstvá a miestne akčné skupiny, nedočkavo očakávame verdikt ministerstva, na základe ktorého budeme usilovať o ďalší rozvoj regiónu. Držme si palce, aby naša snaha nevyšla nazmar a my sme mohli v staronovom zložení tímu LEVíc  v spolupráci s celým územím pokračovať v započatej práci aj s finančnou podporou, o ktorú budeme žiadať v druhom kole výberu MAS.  Kolektív LEVíc.

                                                Photo: OZ MAS LEV, o. z.  2015

pondelok 11. januára 2016

Nový rok, prestavené prostredie :-)

Na začiatku nového roka sme uskutočnili úpravu priestorov, čo je predpoklad pre tvorivú prácu. Zmena prostredia, zmena myslenia, nová vízia, nové ambície,...


Photo: OZ MAS LEV, o. z. 2016