piatok 28. februára 2014

Navštívili sme MAS pod Vihorlatom

 

Valné zhromaždenie MAS Pod Vihorlatom  

tlačová správa

21.02.2014

Dňa 21. februára 2014 sa v obradnej sieni sninského kaštieľa uskutočnilo Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny Pod Vihorlatom. Zástupcovia tohto verejno-súkromného partnerstva samospráv, podnikateľských subjektov a neziskových subjektov, ktoré pôsobí v oblasti rozvoja regiónu v podhorí Vihorlatských vrchov sa už po tretí krát stretli, s cieľom zhodnotiť  uplynulé obdobie MAS Pod Vihorlatom a uzniesť sa na spoločnom strategickom postupe do ďalšieho obdobia. Pozvanie na Valné zhromaždenie z radov hostí prijal aj prednosta Okresného úradu v Snine Ing. Michal Vohár,  za Prešovský samosprávny kraj sa zúčastnila PHDr. Monika Štoffová, poverená vedením Odboru regionálneho rozvoja na VÚC PO, ďalej regionálna zástupkyňa Národnej siete rozvoja vidieka pre prešovský kraj Ing. Marta Martausová, zástupcovia 3 miestnych akčných skupín z Prešovského kraja Ing. Andrea Hradiská, PhD. (MAS LEV), Mgr. Natália Maťašová (MAS Šafrán) a Mgr. Katarína Krullová (MAS OZ Partnerstvo pre rozvoj regiónu SPIŠ) a zástupca novovytvoreného verejno-súkromného partnerstva z vranovského okresu RNDr. Pavol Kaňuch (MAS Slanské vrchy – Topľa).  Okrem riadnych členov MAS sa tohto Valného zhromaždenia zúčastnili aj hostia z radov občanov.
Účastníkov valného zhromaždenia MAS PV 2014 privítal ako hostiteľ primátor mesta Snina Ing. Štefan Miľovčík. Po jeho privítaní sa prítomným prihovoril predseda Predstavenstva MAS PV Ing. arch. Jozef Bajus. Vo svojom vystúpení zaujal veľmi kritické stanovisko k postoju všetkých doterajších vládnych garnitúr k Programu rozvoja vidieka, k princípu LEADER a MAS-kám. Na tomto úseku je Slovensko najhoršia krajina z celej EÚ. Pritom je to jedinečný nástroj na zmierňovanie regionálnych rozdielov.  Program Valného zhromaždenia viedol manažér MAS Pod Vihorlatom JUDr. Rastislav Zaremba. Odprezentoval výsledky pôsobenia miestnej akčnej skupiny všetkým prítomným členom a záujemcom o členstvo, prehľad prípravy a realizácie projektu Cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013 „Ukážme nové zákutia susedom“, ktorého cieľom bolo zmapovať možnosti pešej turistiky vo Vihorlatských vrchoch, umiestniť informačné tabule vo všetkých obciach MAS a a podieľať sa tak na zvyšovaní informovanosti v oblasti možností nášho regiónu v oblasti turistiky a cestovného ruchu. Po zhodnotení aktivít združenia za rok 2013 pokračovalo stretnutie prezentáciou Ing. Martausovej, ktorá prítomným ozrejmila súčasnú situáciu na poli prípravy nového Programu rozvoja vidieka pre nové programové obdobie 2014 – 2020. Prezentácie manažérov miestnych akčných skupín LEV, Šafrán a OZ pre rozvoj regiónu SPIŠ priblížili účastníkom zasadnutia aktivity miestnych akčných skupín s prideleným štatútom a ich podporné slová venované zástupcom MAS Pod Vihorlatom mohli prítomných členov utvrdiť v tom, že naše úsilie má zmysel. Po diskusii zameranej na prípravu Integrovaných stratégií územia MAS sa predseda prítomným poďakoval za ich účasť a pokračovalo sa neformálnymi diskusiami počas záverečného rautu.
MAS Pod Vihorlatom vznikla ako iniciatíva 5 neziskových organizácií, pôsobiacich v podhorí Vihorlatských vrchov v roku 2010 (OZ MY pod Sninským kameňom Zemplínske Hámre, OZ STEP – Spoločenstvo pre oblastný rozvoj Zemplínske Hámre, DO Fénix Snina, A.J.C. Snina a RAJD Pod Vihorlatom, Kamienka). Postupne sa pridali zástupcovia obcí, podnikateľských subjektov a neziskových subjektov z povodia riek Cirocha a Ptava. Dôležitým jednotiacim prvkom MAS je však okrem podhoria Vihorlatu a povodia riek najmä historický odkaz existencie Sotáckeho etnika, ktoré na našom území pôsobilo.
Miestna akčná skupina je verejno-súkromné partnerstvo, združenie obcí, komerčných subjektov a neziskových organizácií, ktoré v súlade so spoločnou dohodnutou stratégiou rozvoja územia pôsobí a pracuje na princípoch modernej metodiky LEADER/CLLD, ktorá je najefektívnejším prístupom rozvoja vidieka v súčasnosti. Medzi jeho základné znaky patrí princíp zdola-nahor (o potrebách regiónu rozhodujú jeho obyvatelia, ktorí najlepšie poznajú jeho problémy a situáciu), princíp spolupráce všetkých 3 zložiek partnerstva, vytváranie sietí či spoločná propagácia regionálneho produktu a iné. Princíp LEADER/CLLD je Európskou komisiou uznaná iniciatíva, ktorá sa v oblasti rozvoja vidieka úspešne uplatňuje v krajinách EÚ už od roku 1991.
V súčasnosti pôsobí na území Slovenskej republiky 29 miestnych akčných skupín, ktoré sú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uznané, získali štatút MAS a sú priamo financované z Európskych štrukturálnych fondov, prostredníctvom programu rozvoja vidieka SR. Okrem týchto MASiek pôsobí v SR cca. 90 ďalších  verejno-súkromných partnerstiev - VSP toho istého typu, ktoré sa rovnako ako MAS Pod Vihorlatom pripravujú na získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny (Local action group – LAG). V prípade, že bude v tejto snahe úspešná, pripojí sa k cca 2 500 LAG v Európe, ktorých činnosť je financovaná priamo a prostriedky sa budú rozdeľovať v regióne na základe požiadaviek z regiónu.

                                                                                                                                     JUDr. Rastislav Zaremba

                                                                                                                                     manažér MAS

 

Freestyle Bugľovce - MAS LEV fandí

 

 
"Tomuto športu sa venujeme už niekoľko rokov, motivovali nás mnohé filmy, či videá zo zahraničia a keďže nás tento šport zaujal rozhodli sme sa postaviť niečo, kde by sme mohli jazdiť. Momentálne sa z našej obce tomuto športu aktívne venujeme štyria, ale jazdiť a trénovať k nám chodí veľa chlapcov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia (napr. zo Spišského Podhradia, SNV, Draviec, ale aj z Prešova či Starej Ľubovne) 

Náš park môžete nájsť aj na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/FzBDirtPark.  Celú trať sme si vybudovali svojpomocne-bez nejakej podpory.  Z ima skoky trochu poškodila, ale postupne sa ich snažíme opraviť."

Kamil Lorinc

 

utorok 25. februára 2014

Kráľovské územie LEVa - 16. vydanie časopisu


Ako ide život? To je obvyklá otázka, keď sa stretneme s niekým, koho sme dávnejšie nevideli. Možno v tomto strete ani neočakávame odpoveď, lebo sme sa naučili otázku položiť mechanicky,  bez záujmu od človeka získať spätnú väzbu. Zvyčajná odpoveď, sa môže zdať dokonca i pozitívnou alebo neutrálnou... „mám sa fajn, či horšie byť nemôže“. A potom obe strany utekajú po svojom. Ale sú medzi nami aj takí, ktorí kývnu rukou a vyslovia: „Ale, nestojí to ani za reč.“ Reč, ktorá však nestojí za to, je ďalej rozvíjaná jedným dychom, ako má daný človek nalomené zdravie, koľko času strávil u lekárov, kedy naposledy videl svoje deti, či vnúčatá... ako je na tom zle finančne... Ako sú všetci ľudia proti nemu... následne sa rozkrúti kolotoč žalospevov rôznych druhov.
I preto, keď sa človek stane súčasťou udalostí, kde mladí ľudia sa snažia prinavrátiť  k tradíciám, napríklad aj v období fašiangov. Spomalíme, zamyslíme sa... Možno vyslovíme i vetu, že život našich predkov bol oveľa krajší, jednoduchší, zdravší. A možno na tom bude i niečo pravdy. Naši prarodičia nemali život plný vymožeností, ktoré nám zľahčujú či urýchľujú dnešné žitie. Mnoho činností robili ručne, ale najmä aktívne v spolupráci s komunitou. Boli o čosi družnejší, než dnešný svet, ktorý sa do seba akosi uzatvoril.
Preto vnímame oživené tradície ako čosi, čo nás má prinavrátiť ku komunitnému spôsobu života. A o to sa po celý čas naše združenie snaží. Napríklad aj tým, že sme sa ako spoluorganizátori zúčastnili  tradičných fašiangov v obci Brutovce a v  Oľšavici, pokračovať budeme mapovaním našich remeselníkov a väčšiu pozornosť venujeme  i publicite folklórnych súborov, či ďalších jedinečností v našom území. Budeme Vás prizývať k téme včelárstva, pokúsime sa viac informovať o predaji kvalitných produktov priamo z dvora. To môžeme v najbližších mesiacoch robiť pre Vás i vďaka trom schváleným projektom spolupráce, ktorým je dnešné číslo časopisu (okrem iného) venované.
Tak, priatelia. Dajte nám o sebe vedieť, aby sme s Vami mohli komunikovať.
Apropo, ako ide život?
Andrea Hradiská
P.S. Celé číslo časopisu bude v krátkej dobe elektronicky dostupné na www.maslev.sk a čoskoro šírené i v tlačenej podobe. Príjemné čítanie.

piatok 21. februára 2014

Ľudová hudba Matúša Ondruša
Dobrý deň všetkým prajem. Dávam do pozornosti našu Ľudovu hudbu Matúša Ondruša, v zložení – Matúš Ondruš - husle, Peter Matvej - kontrabas, Vladimír Kubovčik - cimbal, Matej Gura - viola a Ján Dumbala - akordeón. Možno ste už o nás počuli. Hráme na oslavách, svadbách, rôznych spoločenských a kultúrnych udalostiach. Tu sú naše 2 promo videa.
 

 
 
 
Kolo nas popred nas
http://www.youtube.com/watch?v=b1RGPK_atuc

A na hure agaty
http://www.youtube.com/watch?v=TpGVGit_4Uw

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Príjemné počúvanie praje Vlado Kubovčík a zloženie LHMO.
utorok 18. februára 2014

Štvrtočan má svoje prvé CD! 

Z tlačovej správy:

Folklórna skupina ŠTVRTOČAN s doprovodom ľudovej hudby Železiar nahrala svoje prvé CD s názvom Ej, dze hraju, tam hraju ...

 Zachovávanie folklórnych tradícií v obci Spišský Štvrtok si pamätajú obyvatelia približne od roku 1970. Poznatky a zozbierané materiály využila folklórna skupina Štvrtočan k nahraniu svojho prvého CD, ktoré pripravovali dva roky. Piesne pochádzajú z obce Spišský Štvrtok a blízkeho okolia. Zdrojom piesní boli zbierky nahrávok, ktoré vlastnili ich členovia a tiež starší občania obce Spišský Štvrtok.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa aktívne zapájali a zapájajú do prezentovania a šírenia zvykov v obci Spišský Štvrtok. V obci ešte stále majú obyvateľov, ktorí si pamätajú tradície a piesne, ktoré sa udržiavali počas roka. Hoci im pribúdajú roky, nezanevreli na svoje poslanie – zachovať to najcennejšie – pôvodnosť piesne, reči, kroja a odovzdávať to ďalším generáciám.

Folklórna skupina ŠTVRTOČAN pôsobí v obci od roku 2007. Nadviazala na tvorbu predošlej folklórnej skupiny, ktorá pôsobila v našej obci v 80. tých rokoch minulého storočia. Jej úlohou je zbierať piesne, tance a zvykoslovia zo Spišského Štvrtka a prezentovať ich na kultúrnych podujatiach, ale aj obnovovať zvyky a obyčaje počas roka v dedine.

Medzi tieto zvyky patria: Fašiangy a pochovávanie basy, Dožinky, Katarína a Vianočné koledy. Z rodinných zvykov sú to Krstiny a Svadba. S týmito kultúrnymi programami reprezentovali svoju obec v okolitých i vzdialenejších obciach, ale i v zahraničí na folklórnych slávnostiach a súťažiach. Účinkovali v relácií Kapura, v relácii Klenotnica ľudovej hudby a zapojili sa do súťaže Nositelia tradícií kde v roku 2012 reprezentovali okres Levoča v Medzilaborciach. Posledné predstavia, ktoré nacvičili v roku 2012 je pásmo Hrajú v karčme hrajú.

Ich najnovším prírastkom je CD nosič Ej, dze hraju, tam hraju ..., ktorý slávnostne pokrstí  Mgr. Milan Rendoš dňa 22. februára 2014.

CD nosič si môžete objednať na stránke www.stvrtocan.sk

Slávka Bajtošová
vedúca Folklórnej skupiny ŠTVRTOČAN

 

pondelok 17. februára 2014

Fašiangovanie v Oľšavici 2014

Mládež sa postupne v dopoludňajších hodinách začína schádzať, aby nastal proces obliekania sa do dvoch výrazných masiek - Hrubého Janka a Baby.
   
 V stodole - obliekanie gazdu z roku 2013 na hrubého Janka roku 2014


 
                                     V drevenici - dievčence pripravujú prezliekanie "baby"


                                   Prestrojenie gazdu z roku 2013 na babu roku 2014

 
 
                                                  Spoločné foto po oblečení Janka a baby

                                    Pred pochôdzkou po dedine v kruhu pred obecným úradom
                                    

                                Partneri z MAS Šafrán spolu s hrubým Jankom a babou 2014
 


Vo večerných hodinách prichádza sprievod do kultúrneho domu, kde na nich čaká široká verejnosť, ktorú na zábavu celý deň zvolávali.
 

                                           Zábava sa začína tancom, zvaným "Rováš"
Photo: MAS LEV 2014
 
Tohoročné fašiangy boli pod gesciou partnerskej spolupráce MAS LEV a MAS Šafrán, ktorí spoločne realizujú projekt "Po stopách klenotov LEVa a Šafránu"